Tříkrálové sbírky

V případě, že budete chtít přispět v průběhu roku těm,  kteří se v našem okolí ocitli v tíživé životní situaci, můžete zaslat dar na účet 229694645/0300

Tříkrálová sbírka 2023

  Pokud se chcete podívat na fotografie z koledování, tak je to možné na našem facebooku https://www.facebook.com/charitarevnice

  Postavy tří králů nám připomenuly putování dávných mudrců, které zářící hvězda dovedla až k místu narození Spasitele. Tříkrálová sbírka se v řevnické farnosti pořádá již po čtrnácté a v minulých letech v ní koledovalo kolem stovky „králů“, mezi nimiž bylo i několik dětí z Dětského domova Lety. Koledníci se převážně setkávají s vlídným přijetím a štědrostí. Tříkrálová sbírka je příležitostí pro děti i dospělé zapojit se do charitní činnosti. Farář Robert Hanačík posvětil křídy, jimiž koledníci označují dveře domů nápisem K+M+B+2023, což lze vykládat jako iniciály Tří králů (Kašpar, Melichar, Baltazar), ale spíše jde o formuli požehnání: Christus masionem benedicat – Ať Kristus požehná tomuto příbytku. 

  V neděli 8. ledna se konal v řevnickém kostele tříkrálový koncert.

  Všem koledníkům a dárcům upřímně děkujeme a přejeme vše dobré v tomto novém roce.

  Do Tříkrálové sbírky se mohou zapojit děti i dospělí jako koledníci (králové) nebo jejich dospělý doprovod. Koledovat chodívají celé rodiny nebo skupinky dětí. Mohou obejít třeba jen svou ulici, pár domů, lidi, které znají. Kdo má o tuto službu zájem, ať se přihlásí Evě Vaculíkové na tel.: 739 615 846 nebo e-mail: [email protected]. Je možné se také přihlásit u kteréhokoli dobrovolníka Farní charity Řevnice. Každý koledník dostane zapečetěnou kasičku, korunu a je možné zapůjčit i bílý hábit.

  Odkaz na celostátní Tříkrálovou sbírku http://www.trikralovasbirka.cz/ a je zde opět možnost online koledy

  Tříkrálová sbírka 2022 opět trochu jinak

  Tříkrálová sbírka je tradiční akcí a největším zdrojem prostředků Farní charity Řevnice. Každoročně se vydává na koledu kolem stovky koledníků.
  Farní charita Řevnice pomáhá: Černošice-Mokropsy, Všenory, Dobřichovice, Lety, Karlík, Řevnice, Zadní Třebaň, Karlštejn a také podbrdských obcí Halouny, Liteň, Osov, Osovec a Všeradice i vísky Českého krasu, Mořina a Mořinka.

  Proklouzli jsem s ní „mezi deltou a omikronem“, takže se dalo koledovat. Připadlo mi to skoro jako zázrak, že se opět našlo hodně koledníků ve 13 obcích naší farnosti (Mokropsy, Všenory, Dobřichovice, Karlík, Mořinka, Řevnice, Zadní Třebaň, Liteň, Hatě, Vižina, Osov, Osovec, Všeradice). Kasičky byly také vystaveny  na různých místech, kde mohli lidé přispět.

  V této koledovací etapě sbírky se vybralo 181 871 Kč. Až do konce dubna byl v provozu portál www.trikralovasbirka.cz, kde mohli dárci ještě přispět. Navíc bylo možné přispívat i přes QR kód. Výsledek online sbírky byl 18 221 Kč.

  Výtěžek Tříkrálové sbírky, kterou organizovala Farní charita Řevnice v roce 2022 byl celkem 200 092 Kč. Je to zatím nejvyšší vykoledovaná částka. Děkuji všem nadšeným koledníkům a organizátorům sbírky, včetně těch, kdo v závěru vše spočítali a odnesli do banky.

  U příležitosti Tříkrálové sbírky proběhl také koncert, který se uskutečnil pod názvem „Viděli jsme jeho hvězdu“ v neděli, 5. ledna v 17 hodin v kostele sv. Mořice v Řevnicích.

  Tříkrálová sbírka 2021 trochu jinak

  Tříkrálová sbírka je tradiční akcí a největším zdrojem prostředků Farní charity Řevnice, nyní se konala v naší charitě již po jedenácté. Každoročně se vydává na koledu kolem stovky koledníků. V roce 2021 nebylo možné koledovat v domácnostech z důvodu onemocnění covid a koledy proběhly spíše na veřejných místech, u kostelů apod.

  V každém případě však Tři králové přišly ve formě „online koledy“ na stránce www.trikralovasbirka.cz

  Příspěvky se posílali na celostátní tříkrálový účet 66008822/0800 a ve variabilním symbolu platby bylo možné uvést poštovní směrovací číslo konkrétní obce. Výtěžek byl podle směrovacích čísel rozdělen místním charitám.

  Farní charitě Řevnice je tedy možné přispět tak, že se do variabilního symbolu uvede PSČ některé z obcí a městeček na dolní Berounce: Černošic, Všenor, Dobřichovice, Let, Karlíka, Řevnice, Zadní Třebaně a Karlštejna, ale také podbrdských obcí Haloun, Litně, Osova, Osovce a Všeradic i vísek Českého krasu, Mořiny a Mořinky. Celkem se do kasiček vybralo 82 737 Kč a online 54 721Kč, což je celkem 137 458 Kč.

  Tříkrálová sbírka 2020

  Tříkrálová sbírka na pomoc rodinám a jednotlivcům v nouzi proběhla již po jedenácté v řevnické farnosti od 2. do 9. ledna 2020. Sbírku organizuje Farní charita Řevnice a ze získaných peněz podpořila především rodiny, které potkalo nějaké neštěstí jako nemoc, rozvrat manželství, ztráta zaměstnání, úmrtí apod. Zvláště dětem v těchto rodinách pomůže charitní pomoc vyrovnat se s těžkou situací.

  Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 v  Římskokatolické farnosti Řevnice a okolí byl 172 422 Kč.

  Tříkrálová sbírka 2019

  Již podesáté se ke sbírce připojilo kolem stovky koledníků v obcích na březích Berounky (Karlštejn, Zadní Třebaň, Řevnice, Lety, Dobřichovice, Karlík, Všenory, Mokropsy a Černošice), ale také v podbrdských obcích Osově, Osovci, Všeradicích a ve vískách Českého krasu, Mořině a Mořince. Tam všude šířili koledníci radostnou zvěst vánočních svátků a vybírali prostředky na dobročinné účely.

  Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 v  Římskokatolické farnosti Řevnice a okolí byl 146 314 Kč a za všechny ročníky konání sbírky v naší řevnické farnosti se dosáhlo částky 1 103 000 Kč.

  Tříkrálová sbírka 2018

  Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2018 v naší farní charitě byl 148 119 Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili do koledování nebo jste finančně přispěli. 65% prostředků bylo poskytnuto na podporu místním lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Zbývajících 35% bylo využito na projekty Charity v ČR i v zahraničí.

  Tříkrálová sbírka 2017

  Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 v  Římskokatolické farnosti Řevnice a okolí byl 125 254 Kč.

  Celkově se za 8 ročníků konání sbírky v naší farnosti vybralo více než 800 tisíc a i přes třeskuté mrazy, které byly v sobotu, byly děti při koledování spokojené. Stejně jako v minulých letech se zapojily i děti z Dětského domova Lety.  Koledovalo se v obcích: Všenory; Černošice; Dobřichovice; Karlík; Lety; Řevnice; Zadní Třebáň; Všeradice; Osov/Osovec; Mořinka; Mořina a Hatě.

  Celkově se do sbírky zapojilo přes 160 koledníků plus jejich doprovod.

  Téměř dvě třetiny (65 %) z obnosu, který byl vykoledován v oblasti místní Charity, se do regionu opět vrátil t.j.  81.415 Kč a podporovali jsme lidi v tíživé životní situaci v našem okolí.

  Pokud byste měli k dispozici látky, ze kterých by se daly ušít obleky pro malé krále (stačí prostěradlo) nebo věděli o někom, kdo další by se chtěl zapojit do šití obleků, tak dejte také prosím vědět.

  Tříkrálová sbírka 2016

  Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 v  římskokatolické farnosti Řevnice a okolí byl 141 152 Kč. Téměř dvě třetiny (65 %) z obnosu, který byl vykoledován v oblasti místní Charity, se do regionu opět vrátil, tj. 91 748 Kč bylo použito na pomoc lidem v našem okolí – Cílem využití prostředků je pomoc lidem v tíživé životní situaci s důrazem na pomoc, která lidem v zoufalé situaci pomůže k odrazu ze dna, tak abychom dokázali jako v minulých letech pomoci rodinám, které se starají o své nemohoucí členy domácnosti nebo neúplné rodiny.. Pokud je to v našich možnostech, tak finanční dar doprovázíme i pomocnou rukou v oblasti získávání sociálních dávek (zejména v případech, kde je rodině zamítnuta žádost o příspěvky díky chybně vyplněným formulářům nebo rodina nemá vůbec znalost, kam se mají o pomoc obrátit).

  Dalších 35% bylo použito takto:  15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit, 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci v zahraničí (např. na pomoc dětem v Peru, Bolívii, Paraguayi a Ekvádoru v rámci projektu Adopce na dálku; z výtěžku je rovněž sestaven krizový fond pro řešení nenadálých humanitárních krizí), 5 % procent výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika a zbylých 5 % výnosu pokryje v souladu se zákonem režii sbírky.

  V řevnické farnosti jsou prostředky z tříkrálové sbírky využívány na podporu rodin, které se ocitly v tíživé životní situaci. Často se podaří nevelkou pomocí motivovat rodinu k vlastní aktivitě. V roce 2015 jsme z prostředků tříkrálové sbírky pomohli dvěma rodinám v nouzi při narození dítěte. Přispěli jsme na školu v přírodě dětem z dětského domova. Nákupem potravin, uhlí a hygienických potřeb jsme pomáhali překlenout těžká období několika rodinám. Dětem osamělých matek jsme přispěli také na kroužky, které rozvíjejí jejich talent a schopnosti. Podporou mimoškolních aktivit se snažíme, aby tyto děti dosáhly v budoucnu lepší kvalifikace a neupadly opět do neutěšených poměrů. Díky štědrosti dárců a úsilí koledníků je částka určená na pomoc bližním letos ještě vyšší než v minulých letech.  Děkujeme všem dárcům za štědrost i těm, kteří se zapojili do sbírky jako králové nebo pomáhali organizačně.

  Celkově se za 7 ročníků konání sbírky v naší farnosti vybralo více než 680 tisíc korun z čehož 440 tisíc korun pomáhalo přímo v naší farnosti.
  ‎Koledovalo se v těchto vesnicích a městech:
  Černošice, Černošice – Mokropsy, Všenory, Lety, Dobřichovice, Řevnice‎, Všeradice, Osov, Osovec, Zadní Třebáň, Mořinka, Mořina, Hatě, Karlík.
  V minulých letech se zapojily i vesnice: Karlštejn, Klínec, Halouny.

  V minulých letech byly vybrané peníze využity na pomoc lidem v tíživé životní situaci v našem regionu a část prostředků byla využita na charitativní akce v celé ČR i v zahraničí. V minulosti byly konkrétně Vaše příspěvky v regionu využity například na potřeby pro novorozence, pomoc rodinám s  dětmi nebo rodinám pečující o nemohoucího člena domácnosti, kteří se ocitli v hmotné nouzi, příspěvek na nákup invalidního vozíku pro kvadruplegika, příspěvek na úpravy bytu k zajištění bezbariérového přístupu do koupelny, pomoc rodině po požáru domu, pomoc po povodních apod.

  Tříkrálová sbírka 2015

  Tříkrálová sbírka 2015 se v řevnické farnosti opravdu vydařila. Od 4. do 11. ledna koledovaly skupinky koledníků, rodiny s dětmi, také děti z Dětského domova Lety. Sbírka již pošesté proběhla v četných obcích a městečkách řevnické farnosti a zapojilo se do ní více než stovka koledníků. Sbírku zahájila slavnost pod názvem „Viděli jsme jeho hvězdu“, která proběhla v sobotu 3. ledna v Sále Dr. Fürsta v Dobřichovicích. Na tomto slavnostním podvečeru požehnal P. Robert koledníkům a zazpívaly na něm děti ze Základní umělecké školy v Dobřichovicích za hudebního doprovodu Eugenie Koblížkové a Ivany Kylarové. Zpěv Oldřišky Richter Musilové a Jany Musilové doprovodil hudebně Jaroslav Šaroun.
  Výtěžek tříkrálových sbírek se již tradičně počítá na Obecním úřadě ve Všenorech. Tam se před koledováním kasičky úředně zapečetí a po skončení sbírky jsou zase otevřeny. Letos v nich bylo nalezeno celkem 118 490 Kč. Díky štědrosti dárců a úsilí koledníků je částka určená na pomoc bližním zase o něco vyšší než v minulých letech. Farní charita Řevnice děkuje všem dárcům, koledníkům a těm, kdo pomohli organizačně.
  Vykoledované peníze budou použity na podporu místních lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Část prostředků použila Arcidiecézní charita Praha pro nemocnici, kterou provozuje v Ugandě, a také na podporu nových farních charit v pražské arcidiecézi.

  Tříkrálová sbírka 2014
  Letos Tříkrálová sbírka proběhla v naší farnosti již po páté, poprvé to bylo v roce 2010.
  Díky velkorysosti dárců vynesla Tříkrálová sbírka 2014 celkem 107 391 Kč.
  V naší farní charitě jsme využily 65% z této částky t.j. 69.800 Kč na podporu jednotlivců a rodin, které se v našem okolí ocitly v tíživé životní situaci.
  Zbývající část, tedy 35 %, použila Arcidiecézní charita Praha na tyto projekty: 1. Azylový dům sv. Terezie v Praze 8; 2. Pomoc rodinám; 3. Pomoc zdravotně postiženým; 4. Nemocnice v Ugandě
  Děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili do koledování nebo finančně přispěli.

  Tříkrálová sbírka 2013
  V řevnické farnosti proběhla ve dnech od 1. do 13. ledna 2013 Tříkrálová sbírka.
  V rámci Tříkrálové sbírky 2013 bylo vybráno 90.450 Kč. V naší farní charitě využijeme 65% z této částky t.j. 58.792,50 Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili do koledování nebo finančně přispěli. Tyto prostředky byly rozděleny v poměru 65% ku 35% na lokální a na celostátní i mezinárodní projekty.
  Díky dobrovolníkům a i díky zajištění Tříkrálové sbírky ze strany Charity ČR byly všechny prostředky určené na lokální projekty věnovány přímo na vybraný účel.

  Tříkrálová sbírka 2012
  V naší farnosti proběhla ve dnech od 1. do 9. ledna 2012 Tříkrálová sbírka. Celkově jsme vybrali 80.966 Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili do koledování a Vám Všem, kteří jste přispěli na její účel.
  65% prostředků bylo poskytnuto na podporu místním lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Zbývajících 35% bylo věnováno na projekty v ČR i v zahraničí. Konkrétně byly příspěvky využity například na nákup invalidního vozíku, pomoc rodině po požáru jejich domova, pomoc rodinám s dětmi v hmotné nouzi (od příspěvku na školu v přírodě, přes příspěvek na stravování ve školní jídelně, školní pomůcky, příspěvek na návštěvu divadla, až po příspěvky na speciální školní pomůcky pro postižené chlapce a děvčata). Mimo náš region byla pomoc využita na podporu charitnímu domovu pro seniory v Mukařově až po podporu charitních projektů pro odstranění podvýživy matek a dětí v Africe.

  Tříkrálová sbírka 2011
  Celkem jsme v Tříkrálové sbírce 2011 vybrali 72 704 Kč. Z toho 35 % použila Charita ČR na podporu charitních domů v pražské arcidiecézi a na své projekty v Indii a v Bělorusku. Naší charitě připadlo 65 % z vybrané částky, tedy 47 258 Kč. Tyto peníze mohou být vynakládány po tři roky v souladu se záměrem, a to pomoci lidem v tíživé životní situaci v našem regionu.
  Pomoc tak díky všem dárcům a koledníkům putovala na pomoc do Řevnic, Dobřichovic, a Letů.

  Dosud z nich byla využita část zejména jako pomoc dětem, kterým příspěvek pomohl začlenit se lépe mezi jejich vrstevníky, kde finanční situace rodiny nedovolovala rodičům/rodiči finančně zabezpečit tyto aktivity.

  Pomoci se dostalo rodině s třemi dětmi, která se ocitla ve finanční tísni z důvodu rozchodu partnerů, mateřské dovolené a ztráty práce. Peníze pomohly v okamžiku, kdy se matka rozhodla vzít si nějaké půjčky pro vyřešení situace, čímž by se nadále dostávala do kolotoče insolventnosti a narůstání dalších dluhů. Celá situace se díky pomoci zklidnila a děti, které mají specifické potřeby ve výchově a vzdělávání mohou být nadále v péči zařízení, které se o jejich rozvoj staralo až dosud a matka může pracovat alespoň do výše možného výdělku při mateřské dovolené. Podpora jí pomohla velmi i po psychické stránce. Další pomoci se dostalo rodině, ve které žijí dva chlapci s matkou. Jeden z bratrů má specifické potřeby v oblasti výchovy a druhý hoch má zdravotní potíže. Chlapci se zdravotními potížemi byl uhrazen  skautský letní tábor, kde se zotavil nejen zdravotně, ale i psychicky.

  Pomoci se dostalo také matce, která zůstala sama, bez jakéhokoliv zdroje obživy a práce se synem v tíživé situaci po opuštění rodiny otcem, který musel nastoupit do vyšetřovací vazby, pro své agresivní chování. Matka i syn se mohli díky pomoci alespoň částečně zotavit z prožitých těžkých chvil a začít běžný život. Chlapci, jenž má specifické potřeby ve vzdělávání, byl také uhrazen například léčebný pobyt na klinice, který potřeboval ke svému dalšímu rozvoj. Několika dětem z rodin s nepříznivými socioekonomickými podmínkami byly zaplaceny nutné výdaje ve školní družině a volno časové aktivity, které pomáhají dětem v dobrém osobnostním rozvoji a předchází se tak jejich nevhodnému výběru aktivit v pozdějších letech vyzrávání.

  Dále charita pokračovala v podpoře Zbyška příspěvkem na nákup zdravotní žíněnky; pan je kvadruplegik a pohybuje se na vozíku.

  Dále byly podpořeny volno časové aktivity Dětského domova Lety a přidáváme i poděkování lezeckého instruktora dětského domova Lety:
  Rád bych Vám touto cestou velmi poděkoval za příspěvek na zakoupení horolezeckého lana. Pro děti jsou lezecké aktivity velmi vítaným a hodnotným způsobem trávení volného času a hledání vlastních možností a hranic. Vašeho daru si velmi vážíme.

  Tříkrálová sbírka 2010
  Letos jsme se do Tříkrálové sbírky zapojili poprvé. Celkově naše Farní charita Řevnice vybrala 72 441 Kč .
  Tyto prostředky byly rozděleny v poměru 65% ku 35% na lokální projekt, tj. podporu místním lidem, kteří pečují o postižené nebo nemohoucí rodinné příslušníky. Zbývajících 35% bylo věnováno na projekty v ČR i v zahraničí. Tj. stavební úpravy v charitním domě pro seniory v Mukařově, provoz azylového domu sv. Terezie v Praze 8 Karlíně, podpora chudých dětí v Bělorusku, stavba základní školy v Kitule – Uganda.
  V červnu přišla na účet Farní charity Řevnice částka 47 086 Kč, tedy 65 % z celkové částky 72 441 Kč. Díky obětavým koledníkům a přispění všech dárců jsme mohli pomoci těmto lidem:
  – příspěvek na polohovací lůžko pro tělesně i mentálně těžce postiženého syna Lukáše
  – příspěvek na matrace pro tělesně i mentálně těžce postiženého syna Tomáše
  – příspěvek na osobního asistenta; pan L. je kvadruplegik a pohybuje se na vozíku.
  Děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili do koledování a Vám Všem, kteří jste přispěli na její účel.

  Přejít nahoru