Stanovy

Stanovy Farní charity Řevnice

Čl. I
Právní povaha, účel, činnost a sídlo

(a)   Farní charita Řevnice (dále jen FCH) je podle ustanovení kán. 114-117 Kodexu kanonického práva (dále jen CIC) a podle § 4 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, účelovým zařízením církve římskokatolické, jejímž posláním je pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.

(b) FCH je zřízena pražským arcibiskupem jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou.

(c) FCH sídlí v Řevnicích, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 20, PSČ 252 30, a vykonává svoji činnost na území tohoto města a okolí.

(d) Činnost FCH je vymezena zejména těmito úkoly:

1) v místě své činnosti zřizuje se souhlasem ředitele ADCH charitní domovy, ústavy a další obdobné instituce, zajišťuje jejich provoz a organizuje další služby, zejména charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu (CHOPS),

2) v místě své činnosti spolupracuje s dalšími křesťanskými i občanskými charitativními a humanitárními sdruženími,

3) v místě své činnosti organizuje a koordinuje pomoc při případných přírodních a jiných katastrofách.

 Čl. II
Řízení Farní charity

(a) Koncepční a metodické vedení FCH přísluší řediteli a prezidentovi ADCH, případně jinému Arcidiecézní charitou Praha pověřenému subjektu (Městská charita, Oblastní charita, apod.)

(b) FCH řídí ředitel jako jediný statutární orgán. Ředitel řídí činnost FCH, zastupuje FCH ve všech věcech, koordinuje veškeré aktivity s ADCH a duchovním správcem farnosti. Při své činnosti se řídí pokyny ředitele ADCH.

(c) Ředitele FCH jmenuje a odvolává prezident ADCH po předchozím projednání s  ředitelem ADCH. Prezident ADCH je povinen vyžádat si ke jmenování a odvolání ředitele FCH souhlas duchovního správce farnosti, ve které sídlí FCH.

 Čl. III
Hospodaření Farní charity

(a)   FCH jakožto veřejná církevní právnická osoba se při hospodaření se svým majetkem řídí jak ustanoveními V. knihy CIC , tak předpisy práva partikulárního, tj. zejména obecně závaznými nařízeními České biskupské konference, dále zákony, popř. jinými právními předpisy arcibiskupa pražského, a zvláštními směrnicemi vydanými pražským arcibiskupem příp. ředitelem ADCH o hospodaření s majetkem (srov. CIC kán. 1276).

(b)   FCH získává k zabezpečení své činnosti ekonomické prostředky zejména:

1) z výnosů kostelních sbírek, ostatních sbírek a kulturních akcí,

2) z výnosů vlastního majetku,

3) z darů a dědictví,

4) z dotací a grantů,

5) z vlastní hospodářské činnosti (ubytování, koupě a prodej, apod.).

(c) Ekonomické záměry FCH (zejm. návrh rozpočtu, uzávěrky, návrhy koupě a prodeje nemovitého majetku) sestavuje ředitel FCH a předkládá je řediteli ADCH ke schválení.

(d) FCH hospodaří podle schváleného rozpočtu příjmů a výdajů sestaveného pro příslušný kalendářní rok nejpozději vždy do konce předchozího kalendářního roku. Rozpočet FCH předkládá Ekonomické radě ADCH, která jej schvaluje. V případě, že Ekonomická rada ADCH neschválí návrh rozpočtu FCH, je FCH povinna hospodařit podle schváleného rozpočtu předchozího kalendářního roku.

Čl. IV
Zánik Farní charity


(a) FCH zaniká podle kán. 120 CIC a kán. 121 CIC, tj. zejména zrušením, popř. sloučením ze strany arcibiskupa pražského.

(b) Dnem zániku FCH přechází její majetek, majetková práva a závazky na ADCH, při zachování případné vůle dárců.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

a) Tyto stanovy nabývají platnosti i účinnosti dnem podpisu pražským arcibiskupem. Tímto dnem zároveň pozbývají účinnosti předchozí stanovy ze dne 9. 3. 1995.

V Praze dne 10. 3. 2009

kardinál Miloslav Vlk
arcibiskup pražský

Přejít nahoru